1. november 2021 ble selskap, foreninger, stiftelser og andre omfattet av en ny lov om å identifisere og dokumentere reelle rettighetshavere. Pliktene kommer i forkant av at det fra 2023 kommer plikt til å innrapportere opplysninger til det nye registeret over reelle rettighetshavere.

Kilde: Knut Høylie, Regnskap Norge

Bakgrunnen for det nye regelverket er et EU-direktiv som pålegger medlemsland å etablere et offentlig register over hvem som er å anse som reelle rettighetshavere. Hovedformålet med slike registre er at de som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingslovgivningen i de respektive land, skal få hjelp med å finne de reelle rettighetshaverne.

Det enkle utgangspunktet er at foretakene skal rapportere hvem som er reell rettighetshaver til et register, slik at spesielt rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven kan gjøre søk i registeret.

De nye pliktene er ikke begrenset til selskap, men favner bredt. Pliktene gjelder:

 • juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i riket
 • andre juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som er registrert i riket
 • forvaltere av utenlandske truster og lignende arrangementer som driver virksomhet i riket

Pliktene gjelder også foretak på Jan Mayen og Svalbard.

Hvem er reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten.

Som reell rettighetshaver i selskap mv regnes fysisk person som:

 • eier mer enn 25 % av eierandelene, direkte eller indirekte
 • har mer enn 25 % av stemmerettighetene, direkte eller indirekte
 • kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene, direkte eller indirekte
 • på annen måte utøver kontroll over den registreringspliktige

Det er tilstrekkelig at ett av punktene er oppfylt.

Pliktene til den registreringspliktige

Den registreringspliktige har tre sentrale oppgaver etter det nye regelverket:

 • Identifisere reelle rettighetshavere
 • Registrere reelle rettighetshavere i det nye registeret når dette kommer i drift i 2023
 • Dokumentere grunnlaget for identifiseringen

Det som skal innhentes av informasjon om de reelle rettighetshaverne er:

 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer, evt. fødselsdato for personer som ikke er registrert i folkeregisteret
 • Bostedsland
 • Statsborgerskap

Både ved nyetableringer og ved endringer i hvem som regnes som reell rettighetshaver gjelder en rapporteringsfrist på 14 dager. Endelig dato for når registeret er klar for mottak av innrapporteringer er foreløpig ikke bestemt, men det arbeides med sikte på å ha registeret klart til 1. januar 2023.

Trenger du hjelp til å identifisere de reelle rettighetshaverne i ditt selskap? Ta kontakt med oss her.