Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene.

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Verdipapirsentralen (VPS) står for innrapporteringen. Da står VPS for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent = konsekvenser for selskapets aksjonærer

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer (RF-1088).

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159).

Du må levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen 31. januar.
Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert.

Kilde: Skatteetaten | Aksjonærregisteroppgaven