Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene, og mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen. For å tilpasse regelverket til et moderne arbeidsliv er det behov for noen justeringer.

Kilde: regjeringen.no

Endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem trer i kraft fra 1. juli 2022 og innebærer blant annet at regjeringen opphever forskriftens særregler om arbeidstid. Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres derfor gjeldende for hjemmearbeid.

Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det noen særregler for hjemmearbeid som følger av forskriften. Forskriften krever blant annet at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig. Kravene til arbeidsmiljøet er også tilpasset arbeid i arbeidstakerens hjem. Forskriften kommer til anvendelse når arbeidstakeren utfører arbeid  i eget hjem, men sier ikke noe om når dette kan, eller skal, skje.

Endringene omfatter:
  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Når det gjelder arbeidstid, har forskriften tidligere hatt en del særbestemmelser om dette. Behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret. Dessuten vil endringen medføre at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.

Mer utfyllende informasjon om endringene finner man også her: Regnskap Norge