Braathen & Partners AS er underlagt anti-hvitvaskingsregelverket som krever at vi innhenter opplysninger om alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fylle ut dette skjemaet og legge ved tilhørende dokumentasjon. All informasjon vi innhenter vil behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi gjør deg også oppmerksom på at det kan bli nødvendig å innhente ytterligere opplysninger.

Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

I den tiden jeg er kunde/kontaktperson for kunden, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor.

Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:

1. Om reelle rettighetshavere

Finnes det en reell rettighetshaver i tillegg til kunden? I et personlig foretak er dette aktuelt når foretaket har en medeier utover ektefelle/registrert partner eller det er en annen som har kontrollerende innflytelse på foretaket. Tilsvarende gjelder der en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av en annen fysisk person.

Det må i tillegg legges frem egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne/disse.

2. Om politisk eksponerte personer (PEP)

Er enten

 • kunden selv
 • fysisk person som kan handle på vegne av kunden
 • fysisk person som har disposisjonsrett over foretakets bankkonto eller evt. et depot
 • reell rettighetshaver1 nevnt over i punkt 1

å anse som politisk eksponert person, jf. 2 i definisjonen nedenfor? Eller er noen av disse nært familiemedlem eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

 1. Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av
 2. Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
 3. Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon