Braathen & Partners AS er underlagt anti-hvitvaskingsregelverket som krever at vi innhenter opplysninger om alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fylle ut dette skjemaet og legge ved tilhørende dokumentasjon. All informasjon vi innhenter vil behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi gjør deg også oppmerksom på at det kan bli nødvendig å innhente ytterligere opplysninger.

Egenerklæring fra kontaktperson for kunde som er juridisk person.

Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer. I den tiden jeg er kontaktperson for foretaket, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor. Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:

1. Om reelle rettighetshavere

Definisjoner av reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven:

 • Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.
 • En eller flere fysiske personer, enten alene eller sammen med andre nære familiemedlemmer, direkte eller indirekte via andre foretak:

2. Om politisk eksponerte personer (PEP)

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av

1) Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

2) Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

 • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • medlem av nasjonalforsamling
 • medlem av styrende organ i politisk parti
 • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbankambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretakdirektør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Er enten

 • kunden selv
 • fysisk person som kan handle på vegne av kunden
 • fysisk person som har disposisjonsrett over foretakets bankkonto eller evt. et depot
 • reell rettighetshaver (se under) nevnt over i punkt 1)

å anse som politisk eksponert person, jf. definisjonen nedenfor? Eller er noen av disse nært familiemedlem eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person?

Definisjoner etter hvitvaskingsloven:

 1. Reelle rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av
 2. Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
 3. Politisk eksponert person (PEP): fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon